[MV] 우주소녀 (WJSN) - UNNATURAL

  lượt xem 11,967,562

starshipTV

Tháng trước

스타쉽 엔터테인먼트 STARSHIP ENTERTAINMENT
Artist : 우주소녀 (WJSN)
Song : UNNATURAL
Release date : 2021.03.31 6PM

▶ More Information
www.starship-ent.com​
officialstarship​
officialcosmicgirls
WJSN_Cosmic​
wjsn_cosmic​
cafe.daum.net/WJSNcosmic

NHẬN XÉT
Angelika
Angelika 4 giờ trước
this song bussin
계구
계구 5 giờ trước
이번노래도 아주 마음에든다 요즘 트랜드를 잘타는듯
Boo Boo the Fool
Boo Boo the Fool 6 giờ trước
My socially awkward ass relates to this song on a spiritual level 😓
SL
SL 6 giờ trước
come on ujungs lets get 12m!
SL
SL 6 giờ trước
ALMOST 12M!!!!!!!!!
ASM _ CLC
ASM _ CLC 8 giờ trước
12M GO!!!💜
Erika Ramirez
Erika Ramirez 9 giờ trước
To this day I’m obsessed with Yeonjung’s red hair
Kyunie; 1996
Kyunie; 1996 10 giờ trước
Dios todo de esta canción es increíble!! 😩☁💗💗✨
ris ris ris ris
ris ris ris ris 11 giờ trước
Go
ris ris ris ris
ris ris ris ris 11 giờ trước
12M
Labimolala _&
Labimolala _& 11 giờ trước
São tão perfeitas 💖
Kiên NguyễnTM
Kiên NguyễnTM 11 giờ trước
This song is freaking high though,especially Yeonjung's bridge part which is very challenging to sing :v
Olivia Kures
Olivia Kures 12 giờ trước
Fact: i am a exol, but i love this song! Omgggg!!! Why i know this song now?
ASM _ CLC
ASM _ CLC 8 giờ trước
That's not too late💜
TIME PASS
TIME PASS 13 giờ trước
Wow
Minenhle Piseka
Minenhle Piseka 15 giờ trước
That Yeonjung girl really has some pipes on her... her voice is amazing.
Nia sousa
Nia sousa 22 giờ trước
Ujungs support WJSN THE BLACK please
Dave Martin
Dave Martin 23 giờ trước
WOW. Everything about this is 🔥 Thats what they do tho
shaki
shaki 23 giờ trước
soobin from wjsn i love you so much
Tuấn Lê
Tuấn Lê Ngày trước
내 인생은 유용해야합니다. 내 삶은 당신의 삶에 유용해야합니다. 나의 삶은 당신의 삶에 기쁨을 가져다 주어야합니다.성인의 말을 들어야 함.나쁜 일을 버리십시오. 좋은 일을하는 연습을하십시오. 모두 공유하십시오. 모두 읽기, 매우 좋음. 다른 사람을 해치는 데 참여하지 마십시오.국내외 빈곤층 음식 나눔 좋은 일을 많이하십시오. 나쁜 일을 버리십시오. 모두 읽고 따르십시오. 인생은 더 나아질 것입니다. 모든 사람을 위해 읽고 나누고, 한두 아이를 낳는 데 충실하고, 다른 사람들을 사랑하십시오. 다른 사람을 사랑하십시오. 아이들을 사랑하고, 치지 말고, 다른 사람을 위협하지 말고, 조심스럽게 조심스럽게 조언하십시오. 부모는 아이들에게 공부를 가르쳐야합니다. 부모는 아이들에게 일하도록 가르쳐야합니다. 부모는 자녀에게하지 말아야 할 일을 가르쳐야합니다. 부모는 자녀에게 법에 따라 살도록 가르쳐야합니다. 어린 나이부터 국가 전통에 따라 살도록 가르쳐야합니다. 직업., 말로 업장을 만들지 말고, 잘못 행동하지 마십시오 .. 살아야 덕 스러워야합니다. 가족을 돕기 위해 열심히 공부해야합니다. 어려운 상황에있는 사람들을 도와야합니다. 부처님을 일찍 공부하십시오. 어린 시절부터 아이들을 금지하고, 금지하십시오. 사용, 소지, 담배 금지, 마약 금지. 어린이의 흡연을 금지하고 어린이가 각성제를 사용하는 것을 금지합니다. 아이들은 술을 마시지 않습니다. 어린이는 담배를 피울 수 없습니다. 어린이는 각성제를 사용할 수 없습니다.어린이는 술을 마실 수 없으며 어린이는 맥주를 마실 수 없습니다. 큰 섹스에 콘돔이 필요할 때. 임신 한 경우에는 아기가 태어나야합니다. 아기를 부수는 것은 허용되지 않습니다. 속임수를 쓰지 마십시오. 법에 따라 생활하고 너무 많이 플레이하지 마십시오. 도박하지 말고 자살하지 마십시오. 열심히 공부하고 삶에 유익을 가져 오기 위해 노력하십시오. 그녀와 성인의 적절한 가르침을 따르십시오. 플레이 모드를 즐기십시오. 단순한 삶. 가족과 주변 사람들을 돌보십시오. 자녀에게 조심스럽고 사려 깊도록 가르치십시오. 삶에 이로 울 수있는 모든 것을 개발하고, 삶에 해로운 것을 생산하지 말고 부정적인 업장을 만드는 조건을 제한하십시오. 세상에서 부패한 모든 것을 멀리하십시오. 더러워 져서 돈을 벌지 말고 쓰레기를 버리지 말고 합리적인 개인 위생 기준으로 관개하고 더 많은 식량 작물을 기르고 도움이 필요한 사람들을 위해 음식을 나누십시오. 때때로 슬픔이나 고통이 있다면. 석가모니 붓다가 가르친 고통을 끝내는 방법을 찾으십시오. 불교 공부. 불교의 가르침을 전파합니다. 다른 종교를 따르고 있다면 종교를 연구하고 발전시킬 방법을 찾으십시오. TV 사용 시간을 줄여야하고, 컴퓨터 사용 시간을 줄여야하고, 전화 사용 시간을 줄여야하고, 운동을 열심히해야합니다. 경제를 발전시켜야합니다. 가난한 나라를 개발해야합니다. 절약하고, 자원을 절약하고, 어려움을 아낌없이 돕고, 식량을 많이 키우고, 나무를 많이 심고, 가금류를 키우고, 농업을 발전 시키십시오, 농업을 발전 시키십시오, 해산물을 개발하십시오. 어려운 상황에있는 사람들을 돌봐야하고, 무력한 사람들을 돌봐야합니다. 그들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 돈을 모아야합니다. 다른 종교를 따르는 경우. 종교적 전통을 잘 홍보해야합니다.종교 서적 복사, 보관, 전달 및 보존. 교의.미래 세대가 배울 수 있도록.
winston becker
winston becker Ngày trước
Yassss
Davi de jesus
Davi de jesus Ngày trước
🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🇦🇴🖤❤🇦🇴🖤🇦🇴❤🖤🇦🇴❤🖤🇦🇴❤🖤🇦🇴❤🖤🇦🇴❤🖤🇦🇴❤🖤🇦🇴❤🖤❤
King Yangmalie
King Yangmalie Ngày trước
Let's hope that more people will recognised WJSN because they deserves it so bad. They have the talent and their visual are no joke. I don't know why they are so underrated. This world is so cruel and unfair 😭💔
Tiong Jie Ying
Tiong Jie Ying Ngày trước
Please support WJSN THE BLACK their new subunit with Bona Eunseo Seola and EXY!
Mia
Mia Ngày trước
I put this on an hour loop every. single. day. I rlly am obsessed bc WJSN’s hard work. Ty for this song and everything.
Denise Carino
Denise Carino Ngày trước
Support wjsn the black ujungs😊❤
고무감자
고무감자 Ngày trước
오오
蔡宛慈
蔡宛慈 Ngày trước
I love Bona nim~~~~~~~~~~
MONBEBE Minmoongie
MONBEBE Minmoongie Ngày trước
Ujungs please support WJSN THE BLACK as well
chaeries
chaeries Ngày trước
yess
Cherie Lim
Cherie Lim Ngày trước
:)
이재주
이재주 Ngày trước
뭔데 난 이제와서 중독된거지..
리겔이오일
리겔이오일 Ngày trước
뮤비스밍!
WOODDADDA
WOODDADDA Ngày trước
oopsy high budget version
Ela Gülse
Ela Gülse 2 ngày trước
Great song
Melanie Agravante
Melanie Agravante 2 ngày trước
STR3AM ALSO THE BLACK EASY:)
Villeda Beade Azul Daniela
Villeda Beade Azul Daniela 2 ngày trước
Solo se que este grupo merece más reconocimiento, son perfectas
Seher A
Seher A 2 ngày trước
I LOVE THIS SONG!
Uliyatun Ni'mah
Uliyatun Ni'mah 2 ngày trước
Finally Dawon's adlibs
Uliyatun Ni'mah
Uliyatun Ni'mah 2 ngày trước
EXY Rap Goddess
kevoncé [] #stantheboyz
kevoncé [] #stantheboyz 2 ngày trước
deobi here to support kakaom family
Denatha Bagus
Denatha Bagus 2 ngày trước
This song is bop!
Pablo Guevara
Pablo Guevara 2 ngày trước
*this era is simply superior & top tier.* but then again they always realease bops
syreenaa
syreenaa 2 ngày trước
When will OT13 come back?
Ronie's Dance Room
Ronie's Dance Room 2 ngày trước
this is the best music video
BLACKDOM
BLACKDOM 2 ngày trước
Uno comentario en español uwu
Whan Surprise
Whan Surprise 2 ngày trước
I love this song very much ชอบเพลงนี้มากเลยค่าาาาาาาาาาาาา
roseuzy. wp
roseuzy. wp 2 ngày trước
Str3am! The views is nearing 12m!
Sophia Pham
Sophia Pham 2 ngày trước
wjsn is so versatile omg they SNAPPED
Sophia Pham
Sophia Pham 2 ngày trước
everyone here looks stunning the stylist done a great job
Sophia Pham
Sophia Pham 2 ngày trước
luda best girl
Kaycee Ou
Kaycee Ou 2 ngày trước
11.910.163
Sophia Pham
Sophia Pham 2 ngày trước
str3am harder guys they deserve more recognition!!
소원
소원 2 ngày trước
I came here to remind you all who come to here first that "WJSN the Black" (subunit of WJSN including 4 members who are EXY, Seola, Bona and Eunseo) debut with a song called Easy today. So check it out too. It's totally a new concept and such a bop!
Phúc5036 Minh
Phúc5036 Minh 2 ngày trước
Here after watching THE BLACK debut MV, they are awesome!
LUIS OPARRON
LUIS OPARRON 2 ngày trước
11 903M
LUIS OPARRON
LUIS OPARRON 2 ngày trước
WJSN
Milena Benford
Milena Benford 2 ngày trước
SOTY
Melanie Agravante
Melanie Agravante 3 ngày trước
KEEP STR3AMING UJUNGS
Melanie Agravante
Melanie Agravante 3 ngày trước
11,898,542
dawonzen
dawonzen 3 ngày trước
07:38 11.898.410
dawonzen
dawonzen 3 ngày trước
07:21 11.898.222
Stan EXID you pussies Adjailia
Stan EXID you pussies Adjailia 3 ngày trước
Still not over this!
livy
livy 3 ngày trước
exy rap is so good
livy
livy 3 ngày trước
i like bona
Kim Sa Mi
Kim Sa Mi 3 ngày trước
Love the lyrics from the song, I can always relate
bimboohaha
bimboohaha 3 ngày trước
WJSN has great talented members that it makes you think why they havent blow up yet. Maybe the name? Or the songs? I became a fan when Exy entered unpretty rapstar. She was outstanding there but her luck was short.
whywhy
whywhy 3 ngày trước
This whole music and vocal and outfits are all awesome. Love it
터키탕
터키탕 3 ngày trước
0:55
Chassidy Drumgoole
Chassidy Drumgoole 4 ngày trước
they’re all so soooo so gorgeous :’)
우쭈해우쭈야
우쭈해우쭈야 4 ngày trước
keep streaming ujungs!!!
shotaro debut
shotaro debut 4 ngày trước
are they the same girls that sang secret and happy? omgggg might stan oh my god wjsn artist of the decade. SIREYEBSJDJ SORRY I JUST LOVE WUZZU- UJUNG
shotaro debut
shotaro debut 4 ngày trước
starship hates women was confirmed when they didn't promote unnatural (and wjsn in general) better
Mio
Mio 4 ngày trước
Best girls
Adjailia Loua
Adjailia Loua 4 ngày trước
This album was just out of this world!
Natalia Valenzuela
Natalia Valenzuela 4 ngày trước
seola te amo
David Lee
David Lee 4 ngày trước
They way it goes from 21:9 to 16:9 at 2:20 gives me chills
Wooyoung Wooyoung
Wooyoung Wooyoung 4 ngày trước
Exy❤️
Happy Chemist
Happy Chemist 4 ngày trước
please do a youtube Ads starship!
Angeline Bena
Angeline Bena 4 ngày trước
Anyone still streaming hard???
bingsoosh
bingsoosh 4 ngày trước
👑 WJSN's "UNNATURAL" has surpassed 5 millions streams on Spotify, making it the fastest WJSN album to reach this mark. 👑
Aleka LN
Aleka LN 4 ngày trước
Sooo underrated
우쭈해우쭈야
우쭈해우쭈야 4 ngày trước
lets make it 12M
Gracio Keintjem
Gracio Keintjem 4 ngày trước
Cmon guys let’s make this 20M views
Safira Khairunnisa
Safira Khairunnisa 4 ngày trước
olivia
olivia 5 ngày trước
godd this song is so goodd
Javi Orellana
Javi Orellana 5 ngày trước
Really really really really unnatural
amij ami
amij ami 5 ngày trước
I like this song
amij ami
amij ami 5 ngày trước
I like this song
amij ami
amij ami 5 ngày trước
I like this song
asianboi945
asianboi945 5 ngày trước
queens
ahn yujin for president
ahn yujin for president 5 ngày trước
Im obsessed with this song
•minsung•
•minsung• 5 ngày trước
Sakasi yok bu şarkının
•minsung•
•minsung• 5 ngày trước
So nice
Jennie Kim
Jennie Kim 5 ngày trước
9
Jennie Kim
Jennie Kim 5 ngày trước
Ooooooooooooooooooo
Carolina
Carolina 5 ngày trước
It is so good being ujung
Yotsumaru
Yotsumaru 5 ngày trước
aesthetics
beomji kim
beomji kim 5 ngày trước
LUDA & EXY seola love you
fuika ç ç
fuika ç ç 5 ngày trước
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
바보King
바보King 5 ngày trước
how the F does this only have 11million views... shit is crazy good..wtf
roseuzy. wp
roseuzy. wp 2 ngày trước
ikr! This deserves more viewss!
안보영
안보영 5 ngày trước
이번 앨범 컨셉 노래 헤메코 전부 여덕들 마음 훔쳤다...........
STAYC(스테이씨) 'ASAP' MV
03:16
STAYC
lượt xem 24 Tr
[Performance MV] 우주소녀 (WJSN) - UNNATURAL
03:03
fromis_9 'Feel Good (SECRET CODE)' M/V
03:43
Official fromis_9
lượt xem 20 Tr
Dreamcatcher(드림캐쳐) 'Odd Eye' MV
03:22
Dreamcatcher official
lượt xem 37 Tr
[MV] Weeekly(위클리) _ After School
03:45
1theK (원더케이)
lượt xem 54 Tr
[MV] 우주소녀 (WJSN) - BUTTERFLY
03:40
starshipTV
lượt xem 22 Tr
[MV] IU(아이유)_LILAC(라일락)
04:40
1theK (원더케이)
lượt xem 32 Tr
Katy Perry - Electric
3:22
KatyPerryVEVO
lượt xem 2,3 Tr
ITZY "마.피.아. In the morning" M/V
3:05
JYP Entertainment
lượt xem 83 Tr
WENDY 웬디 'When This Rain Stops' Live Video
4:10